TEAM 2018-19


Team Members

2018-19


Amlan Das
Aalisha Padhy
Amrit Jena
DDakarapu Rishi
Kuldeep Namdeo
Mirza Khalid Baig
Nikhil Gupta
Payal Das
Shweta Kedas
Siddharth Swarup
Sravya Sridhar
Zakiya Ali
>